Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe versie van de norm voor de Safety Culture Ladder (SCL) / Veiligheidsladder gepubliceerd. Op 2 oktober nam ik deel aan een training om bijgepraat te worden door twee auditoren over deze nieuwe norm. In dit artikel deel ik graag de wijzigingen.

Algemene wijzigingen

In deze nieuwe SCL 2.0 is er van een aantal verplichte documenten afscheid genomen. Er ligt meer focus op het resultaat dan de manier waarop dit resultaat wordt bereikt.

In de oude 1.0 norm werden 6 “bedrijfsaspecten” genoemd als basis voor de norm. Dit is nu verandert naar 5 “thema’s”. Per thema worden de diverse subthema’s per trede oplopend beschreven. Dit bevorderd de leesbaarheid van de nieuwe norm.

In de oude norm werden per bedrijfsaspect de eis, criterium en auditorrichtlijnen beschreven. Dit is in de SCL 2.0 gewijzigd naar “randvoorwaardelijk” en “gedrag”.

Randvoorwaardelijk beschrijft wat de organisatie georganiseerd of ingericht moet hebben op het gebied van V&G. Onder het gedrag wordt verstaan wat er gedaan of gelaten moet worden door de persoon in de organisatie voor de betreffende trede.

Enkele nieuwe eisen uitgelicht

In SCL 1.0 werd gesteld dat het hebben van een beloningsbeleid vereist was. Dit is nu verandert in een waarderingsbeleid en kent een bredere betekenis. Ook is dit geen verplichting meer om vast te leggen. Nuance hierin is dat tijdens een audit alsnog aangetoond dient te worden hoe er beleid gevoerd worden op waardering van medewerkers. Vastleggen is daarom nog altijd een goed advies.

Het verplicht “zichtbaar” opnemen van budget voor V&G is eruit gehaald. Wel dient er alsnog budget beschikbaar te worden gesteld. Maar ook hier is het resultaat belangrijker geworden.

De eis rondom het verplicht samenwerken met de branche om V&G competenties te ontwikkelen is niet letterlijk meer opgenomen. In SCL 2.0 wordt nog wel verwacht dat er per trede steeds nadrukkelijker naar de volledige keten wordt gekeken.

Het onderzoek na het ongeval hoeft niet meer binnen 6 weken te worden afgerond. Deze termijn bepaald de organisatie in SCL 2.0 zelf.

Is het merendeel van de werkvloer/bouwplaats of productie anderstalig? Dan dient er een erkende tolk aanwezig te zijn tijdens de audit. Dit geldt niet voor alle talen, maar voor de taal die het meest gesproken wordt. Dit is uiteraard in overleg met de certificerende instantie.

Beoordelingsmethode gewijzigd

In SCL 1.0 werd de organisatie door middel van een puntensysteem beoordeeld. In de SCL 2.0 is dit puntensysteem losgelaten en is er meer ruimte voor interpretatie.

In de nieuwe norm wordt beoordeeld middels een kleurcodering, rood, oranje groen. Per thema wordt er een splitsing gemaakt tussen “randvoorwaardelijk” en “gedrag”.

De beoordeling rondom het gedrag weegt het zwaarst omdat deze norm met name gericht is op de effectiviteit en inspanningen die geleverd worden in de organisatie. Er zal tijdens de audit dan ook meer vanuit ‘de geest van de norm’ worden gecertificeerd.

Uitleg kleurcodering:

Groen = voldoende beoordeeld, er wordt (grotendeels) voldaan aan de kenmerken van het beoordeelde thema.

Oranje = de organisatie voldoend ten dele aan de beschrijving van het beoordeelde thema. En er wordt gezien dat de organisatie inspanningen verricht om tot een voldoende beoordeling te komen.

Rood = onvoldoende beoordeeld, er wordt grotendeels niet voldaan aan de kenmerken van het beoordeelde thema.

 

Minimale score voor behoud (of toetreding) van trede:

R (randvoorwaardelijk)          = minimaal 4 van de 5 thema’s ‘voldoende’ (groen) scoren

G (gedrag)                              = alle thema’s moeten ‘voldoende’ (groen) scoren

 

Bron: Certificatieschema SCL 2.0, www.safetycultureladder.com

Bron: Certificatieschema SCL 2.0, www.safetycultureladder.com

Belangrijke data  

Op 1 december 2023 komt de nieuwe versie van de SAQ (Self Assessment Questionnaire) beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven zelf toetsen hoever ze staan.

Geheel 2024 is er nog te certificeren volgens de oude 1.0 norm. Vanaf 2025 zijn nieuwe (her)certificeringen alleen nog maar mogelijk op SCL norm 2.0.

Uiterlijk in 2027 moeten alle bedrijven over zijn naar de nieuwe norm.

 

Documenten

Safety Culture Ladder – SCL 2.0 norm vind je HIER.

Certificatieschema (uitleg over de beoordelingen) vindt je HIER

 

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met De Kwaliteitsmaker via het contactformulier of mailadres dineke@dekwaliteitsmaker.nl

Meer updates ontvangen? Volg me via LinkedIn of houd de site in de gaten.

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

Jaarcyclus ofwel de jaarplanning; een belangrijk onderdeel voor een kwaliteitsmanagementsysteem en ook geldend voor organisaties met een ISO9001 certificaat. In dit artikel leggen we uit wat deze cyclus inhoudt en hoe en wanneer je het als organisatie kan inzetten.

Structuur en overzicht voor de organisatie

De jaarplanning van een organisatie zorgt voor structuur en overzicht. Het geeft duidelijkheid en richting over de jaarlijkse activiteiten. Bekende jaarplanningen zijn de budgetbepalingen of de jaarplancyclus. Een voorbeeld: Vanaf september/oktober starten de budget gesprekken, wordt er teruggekeken op afgelopen jaar en formuleert de organisatie haar nieuwe budgetten per afdeling.

Zo geldt er ook een jaarplanning voor kwaliteitsmanagement. Dit wordt vaak gecombineerd met het opstellen van de jaarplannen. Het zorgt voor een continue verbetercultuur binnen de organisatie en deze planning geeft sturing aan de organisatie.

Hoe stel je deze jaarplanning op?

Om te voorkomen dat je aan het einde van het jaar de kwaliteitsdoelstellingen niet hebt gehaald wil je tussentijds monitoren en zo nodig bijsturen. Om deze tussentijdse monitoring te laten plaatsvinden is een ritme nodig, een cyclus waarin gemeten wordt.

De volgende activiteiten behoren tot deze jaarplanning:

 • Klanttevredenheidmonitoring;
 • Klachtenanalyse;
 • Procesbeheersing (interne audits);
 • Kwaliteitscontroles;
 • Risicoanalyse;
 • Contextanalyse;
 • Medewerkerstevredenheid;
 • Directiebeoordeling / managementreview;
 • Voorgang van het verbeterregister;
 • etc.

Een jaarplanning geeft overzicht over deze cycli. De directie stelt deze jaarplanning op middels de benoemde onderdelen. Zij dragen zorg voor het besturen van de organisatie, daarom is het de taak van directie om deze planning vorm te geven zodat dit geïntegreerd wordt binnen de organisatie.

De valkuilen van een jaarplanning

Er schuilen diverse valkuilen achter deze jaarplanning. Als de jaarplanning niet (tijdig) geïmplementeerd wordt in de organisatie kan dit zorgen voor vertraging bij het aanleveren van de diverse rapportages. Hierdoor kan bijsturen en verbeteren te laat van start gaan.

Nog een valkuil is het creëren van een papieren tijger. Hou de jaarplanning overzichtelijk, kort en bondig.

Zorg voor eigenaarschap, weet wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen van deze jaarplanning.

Wil jij de template voor deze jaarplanning ontvangen? Klik hier! 

Wil je meer weten? Of heb je behoefte om eens te sparren? Neem gerust contact met me op of kijk op mijn LinkedIn pagina.

Kwaliteitsmanagement. Lekker belangrijk.

Kwaliteitsmanagement. Lekker belangrijk.

Een tijdje geleden startte ik bij een van mijn klanten en had ik een kennismakingsgesprek met een van de MT-leden. Ik liep zijn kantoor binnen, schudde hem de hand en kreeg direct te horen: “Ik heb hier niet veel tijd voor, ik heb wel iets beters te doen. Nee, iets veel beters.” Letterlijk zijn woorden.

Inmiddels ben ik dit wel gewend in mijn adviseurswerk, gelukkig vind ik dit soort gesprekken juist boeiend. De oorzaak is namelijk snel gevonden waarom kwaliteitsmanagement nog niet zo’n aandacht krijgt binnen deze afdeling. Maar is dat hem aan te rekenen? Ik ben overtuigd van niet. Ik denk dat het hem ontbreekt aan kennis en informatie over wat het hem kan opleveren.

“ISO normen kosten vooral veel tijd.” 

ISO-normen worden vaak als ’taai’ en ‘veel papierwerk’ gezien. Zo ook door deze manager. Hij was overtuigd dat hij de auditgesprekken zo door zou komen. Ik stelde hem de vraag: “Wat vind je wel belangrijk binnen je afdeling?” Hij antwoorden: “Gewoon, de business draaien en geld verdienen, dat gaat al jaren goed!”

Vanuit zo’n gesprek start ik meestal met data inzicht, hoe monitor je je business? Wat zegt deze data? Want datakwaliteit raakt ook kwaliteitsmanagement. Uiteindelijk is het vanuit daar ook te koppelen aan efficiëntere processen, betere overlegstructuren en heldere kwaliteitsdoelstellingen.

Dus, als ‘business draaien en geld verdienen’ je drijfveren zijn dan wil je vooral dat je zeer efficiënte processen hebt zodat je meer geld overhoudt onder aan de streep. Ook wil je je faalkosten tot het minimum beperken. Dit beperk je door first-time-right controles, beperking van het aantal klachten en het meten van klanttevredenheid. Dit is precies het vakgebied van kwaliteitsmanagement. Mooi hè! 

Ik ben overtuigd dat je met kwaliteitsmanagement kan streven naar een optimaal, klantgericht en gezond bedrijf.

Hoe is kwaliteitsmanagement bij jou in de organisatie ingericht? Krijgt het voldoende aandacht? Binnenkort deel ik tips om kwaliteitsmanagement in de gehele organisatie in te bedden. Volg me via LinkedIn of houd de site in de gaten.  

Top 10 Waarom ISO9001?

Top 10 Waarom ISO9001?

10 belangrijke redenen waarom ISO9001

meerwaarde toevoegt aan uw organisatie

 1. Met een ISO9001 certificaat toont de organisatie aan dat u in staat bent om producten/diensten te leveren die aan de behoeften van de klant voldoet.
 2. Het helpt de organisatie om (nog) beter te presteren in deze dynamische en snel veranderende omgeving.
 3. Het helpt om kwaliteitsmanagement een nog centralere plek te geven en te integreren in de strategie van de gehele organisatie.
 4. Het geeft handvatten om kwaliteitsmanagement in te bedden in de standaard bedrijfsprocessen.
 5. Het biedt de organisatie een systematische aanpak voor beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen.
 6. Als de bedrijfsprocessen op orde zijn kan de organisatie kwaliteit garanderen richting de klant.
 7. Door continue kwaliteitsverbeteringen kunnen kosten worden bespaard en toekomstige onnodige kosten worden voorkomen.
 8. ISO9001 toetst hoe goed de organisatie in speelt op de eisen en wensen van de klanten. Hiermee vergroot u uw marktaandeel.
 9. Goede beheersing van kwaliteitsrisico’s verminderen de kans op garantieclaims, klachten en aansprakelijkstellingen.
 10. De organisatie is sneller wendbaar en kan goed inspelen op de markt met verbeterde producten/diensten.

Wil je weten hoe je ISO9001 gecertificeerd kan worden? Of heb je nog vragen? Stuur me gerust een berichtje via dit contactformulier.

 

ISO9001 wijzigt door herziening HLS

ISO9001 wijzigt door herziening HLS

Per 2025/2026 wijzigt de ISO9001. Dit vertelde Nigel Croft (chair JTCG) tijdens het NEN-webinar op 18 mei 2021. Hierin werd de nieuwe HLS toegelicht. In mei werd namelijk de nieuwe HLS (nu HS: Harmonized Structure) gepubliceerd.

Wat hebben de ISO9001 en de HLS met elkaar te maken? 

De HLS staat voor de High Level Structure en vormt een algemene basis voor de inrichting van de managementsystemen. De HLS bevat kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen aan moeten voldoen. Zo ook de ISO9001. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen.

Plug-in Model

De managementsysteemnormen zijn ontwikkeld volgens het zogenoemde ‘Plug-in model’. In dit model sluiten de managementsysteemnormen aan op een set ‘kerneisen’ die voor al die normen hetzelfde zijn. De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als het operating system van een computer, waarin specifieke programma’s en hulpmiddelen kunnen worden ingeplugd. Deze zorgen ervoor dat bepaalde zaken goed worden gemanaged.

 

 

 

De nieuwe High Level Structure wordt niet alleen inhoudelijke gewijzigd maar veranderd ook van naam naar ‘Harmonized Structure’. Dit past nog beter bij het bredere doel van deze basis. 

Wijzigingen HLS naar HS

Inhoudelijk vallen de wijzigingen mee, er worden vooral zaken verduidelijkt (zoals scope, termen en definities). Ook worden behoeften en verwachtingen van stakeholders bijvoorbeeld belangrijker. Er zullen geen concrete eisen worden gesteld aan het uitvragen en vastleggen van deze behoefte en verwachtingen, deze keuze wordt aan de organisatie over gelaten. En dat zie je bij meerdere wijzigingen; er komt meer ruimte voor eigen invulling van de organisatie, zo ook voor de gedocumenteerde informatie.  

De focus van de nieuwe HS komt met name te liggen op preventieve verbeteringen, in plaats van leren van fouten.  

Invloed op ISO9001, ISO14001 en ISO27001

Deze wijzigingen hebben wel gevolgen voor de herzieningen van de ISO-normen. Zo kondigt Nigel Croft onder andere aan dat de ISO9001 vermoedelijk in 2025/2026 gewijzigd gaat worden. Ook heeft de nieuwe Harmonized Structure invloed op ISO normen zoals 14001 en 27001. 

Uiteraard houdt de Kwaliteitsmaker u op de hoogte van eventuele wijzigingen/aankondigingen.  

bron: NEN-Webinar ‘De nieuwe High Level Structure (HLS)’, 18 mei 2021