Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

 

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 23 februari 2024 wijzigingen aangebracht voor alle nieuwe en herziene internationale normen (waaronder ISO9001, 14001 en 27001) om klimaatbewustzijn verder te stimuleren binnen de eigen kwaliteitsmanagementsystemen. In deze blog lichten we deze wijzigingen, met name geldend voor hoofdstuk 4.1 en 4.2, verder toe.

 

Hoe is deze wijziging tot stand gekomen?

In september 2021 heeft de ISO haar Verklaring van Londen over klimaatverandering uitgegeven, waarbij ISO zich committeert om klimaatverandering op te gaan nemen in alle nieuwe en herziene internationale normen.

Op 27 september 2023 is het voorstel tot aanpassingen in de Harmonized Structure (HS, voorheen HLS; de standaard structuur van de diverse normen, waaronder ISO 9001, ISO14001 en ISO27001) goedgekeurd door ISO.

Dit heeft geresulteerd in een publicatie van ISO 9001:2015/Amd 1:2024 op 23 februari 2024 waar aandacht voor het klimaat zorgt voor een wijziging van deze en andere kwaliteitsmanagementsysteemnormen.

 

Wat houden deze wijzigingen in?

Er zijn twee belangrijke doelen waarom deze wijzigingen zijn aangebracht:

 • Mitigatie: Maatregelen om klimaatverandering en de effecten daarvan te beperken
 • Adaptatie: Proces van aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. 

Hoofdstuk 4.1: Inzicht in de Organisatie en haar Context

De eerste toevoeging aan hoofdstuk 4.1 vraagt organisaties om vast te stellen of klimaatverandering een belangrijk punt (issue) is voor de organisatie. Deze overweging dient de organisatie per direct te nemen. Dit houdt in dat je aantoonbaar moet vaststellen of klimaat een relevant onderwerp is voor de organisatie.

Indien dit relevant is dien je dit verder op te nemen in de contextanalyse (zoals SWOT- en risicoanalyse).

 

Hoofdstuk 4.2: Inzicht in de Behoeften en Verwachtingen van Belanghebbende Partijen

Voor toevoeging voor hoofdstuk 4.2 gaat om een nieuwe opmerking (dus geen eis). In deze opmerking wordt aandacht gevraagd voor de eisen die relevante belanghebbenden kunnen stellen met betrekking tot het klimaat.

Kortom, indien jouw stakeholders klimaat als een belangrijk onderwerp hebben geagendeerd zal je als organisatie ook rekening moeten houden met uitgebreidere eisen van deze stakeholders aan jou als organisatie.

 

Ja, onze organisatie heeft klimaat hoog op de agenda staan

Bij kwaliteitsmanagementsystemen draait het vooral om de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act). Dit betekent dat het opnemen van klimaat in je contextanalyse alleen niet voldoende is. Uiteindelijk werkt dit door in de gehele organisatie.

De NEN liet dit ziet door middel van onderstaande afbeelding:

Bron: Webinar Klimaatverandering in alle managementsysteemnormen door NEN op 4 maart 2024.

We hebben binnenkort audit, wat nu? 

Deze wijziging gaat per direct in. Dit betekent dat je als organisatie rekening moet houden met deze nieuwe wijziging. Agendeer daarom dit onderwerp bij de eerst mogelijkheid binnen jouw organisatie. 

Hebben jullie binnenkort een audit op de planning staan? Let dan op dat je in ieder geval op de hoogte bent van deze wijziging en toon aan dat je dit geagendeerd hebt of al direct mee genomen hebt in jullie contextanalyse. De vraag van de auditor zal vermoedelijk zijn: “Waaruit blijkt dat klimaat wel of geen issue is voor jullie organisatie?

Heeft de organisatie net een periode van contextanalyse achter de rug? Overweeg dan om een aanvulling te schrijven op deze analyse. Houdt hierbij bovenstaande afbeelding ook in gedachten om de mogelijke impact binnen de organisatie te kunnen toepassen.

 

Nog vragen?  

Mocht deze blog nog vragen oproepen, schroom niet om te mailen. Of stel je vraag tijdens een van de Q&A sessies. Klik hier voor de eerstvolgende datum. 

De geschiedenis van ISO9001

De geschiedenis van ISO9001

ISO9001

De geschiedenis en het ontstaan van ISO9001

In de wereld van kwaliteitsmanagement is ISO 9001 een naam die synoniem staat voor excellentie en continue verbetering. Als bedrijf dat zich inzet voor kwaliteit, is het cruciaal om de geschiedenis van ISO 9001 te begrijpen, waarom het ontstaan is en hoe het vandaag de dag een hoeksteen is geworden voor organisaties wereldwijd.

Hoe ISO9001 is ontstaan…

ISO 9001 vindt zijn oorsprong in de jaren ’50 en ’60, toen bedrijven begonnen te beseffen dat gestandaardiseerde processen essentieel zijn voor het leveren van consistente en hoogwaardige producten en diensten. In 1987 werd de eerste versie van ISO 9001 geïntroduceerd door de International Organization for Standardization (ISO), een non-profitorganisatie die wereldwijd erkende normen ontwikkelt.

Het doel van ISO 9001 was om een uniforme benadering van kwaliteitsmanagement te creëren, ongeacht de industrie of locatie van een organisatie. Door middel van gestandaardiseerde procedures, documentatie en continue verbetering, zou ISO 9001 bedrijven helpen om aan de verwachtingen van klanten te voldoen en operationele efficiëntie te verhogen.

Groei en Revisies

Sinds de introductie in 1987 heeft ISO 9001 verschillende revisies ondergaan om gelijke tred te houden met de veranderende zakelijke omgeving en technologische ontwikkelingen. Elke herziening bracht nieuwe elementen en vereisten met zich mee, zoals risicobeheer, stakeholderbetrokkenheid en een grotere nadruk op leiderschap binnen organisaties.

De herzieningen hebben ISO 9001 niet alleen relevant gehouden, maar hebben ook bijgedragen aan het versterken van het wereldwijde vertrouwen in de norm als een maatstaf voor kwaliteitsmanagement.

Wereldwijde acceptatie en certificering

ISO 9001 heeft wereldwijd aanzienlijke acceptatie en adoptie bereikt. Organisaties, groot en klein, streven naar certificering om te laten zien dat ze zich inzetten voor kwaliteit en klanttevredenheid. Op dit moment zijn er miljoenen ISO 9001-certificaten uitgereikt aan bedrijven in verschillende sectoren over de hele wereld.

De certificering heeft niet alleen bijgedragen aan verbeterde bedrijfsprestaties, maar heeft ook het vertrouwen van klanten en partners vergroot, wat essentieel is in een competitieve markt.

Een kompas voor organisatie…

ISO 9001 heeft een indrukwekkende reis doorgemaakt sinds zijn oprichting in 1987. Van een eenvoudige norm voor kwaliteitsmanagement is het uitgegroeid tot een wereldwijd erkende standaard die organisaties helpt te excelleren in hun bedrijfsvoering.

Als De Kwaliteitsmaker begrijpen wij de waarde van ISO 9001 en streven we ernaar om bedrijven te ondersteunen bij het behalen en behouden van deze certificering. Het is niet alleen een bewijs van onze toewijding aan kwaliteit, maar ook een garantie voor onze klanten dat ze kunnen vertrouwen op onze diensten.

In een wereld die voortdurend evolueert, blijft ISO 9001 een kompas voor organisaties die streven naar excellentie en continue verbetering. Bij de Kwaliteitsmaker vormt deze norm dagelijks de leidraad bij onze klanten.

Wil je meer informatie over implementatie van ISO9001? Neem gerust contact op.

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

ISO9001

ISO 9001 implementeren?

ISO9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het implementeren van deze norm kan vele voordelen bieden voor organisaties van elke omvang en sector. In dit artikel zullen we de belangrijkste redenen bespreken waarom het belangrijk is om ISO9001 te implementeren.

Verbeterde kwaliteit

Een van de belangrijkste redenen om ISO9001 te implementeren, is het verbeteren van de kwaliteit van producten of diensten die worden geleverd. ISO9001 vereist dat organisaties een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opzetten dat gericht is op het realiseren van continue verbetering en voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden. Door het implementeren van een KMS worden de processen van een organisatie efficiënter en kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt, waardoor de kwaliteit van producten of diensten wordt verbeterd.

Toename van klanttevredenheid

Een ander voordeel van het implementeren van ISO9001 is dat dit kan leiden tot een toename van klanttevredenheid. Door te voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden, kan een organisatie een betere reputatie opbouwen en klanten vertrouwen geven in het vermogen van de organisatie om kwaliteit te leveren.

Concurrentievoordeel

Het implementeren van ISO9001 kan ook leiden tot een concurrentievoordeel. Steeds meer organisaties eisen dat hun leveranciers ISO9001-gecertificeerd zijn. Door het behalen en behouden van de certificering kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten en mogelijk nieuwe klanten aantrekken.

Betere interne communicatie en samenwerking

Een ander voordeel van het implementeren van ISO9001 is dat dit kan leiden tot betere interne communicatie en samenwerking. Een ISO9001 KMS vereist dat rollen en verantwoordelijkheden worden gedefinieerd en dat communicatie en samenwerking tussen verschillende functies en afdelingen wordt bevorderd. Dit kan leiden tot een efficiëntere uitvoering van taken en het verminderen van fouten en afval.

Kostenbesparing

Tot slot kan het implementeren van ISO9001 leiden tot kostenbesparingen. Door een KMS op te zetten en continue verbetering te stimuleren, kan een organisatie de efficiëntie en effectiviteit van haar processen verbeteren en de kosten van afval, herstellen of opnieuw uitvoeren van taken verminderen.

Al met al kan het implementeren van ISO9001 leiden tot vele voordelen voor een organisatie. Het kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van producten of diensten, een toename van klanttevredenheid, een concurrentievoordeel, betere interne communicatie en samenwerking, en kostenbesparingen.

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe versie van de norm voor de Safety Culture Ladder (SCL) / Veiligheidsladder gepubliceerd. Op 2 oktober nam ik deel aan een training om bijgepraat te worden door twee auditoren over deze nieuwe norm. In dit artikel deel ik graag de wijzigingen.

Algemene wijzigingen

In deze nieuwe SCL 2.0 is er van een aantal verplichte documenten afscheid genomen. Er ligt meer focus op het resultaat dan de manier waarop dit resultaat wordt bereikt.

In de oude 1.0 norm werden 6 “bedrijfsaspecten” genoemd als basis voor de norm. Dit is nu verandert naar 5 “thema’s”. Per thema worden de diverse subthema’s per trede oplopend beschreven. Dit bevorderd de leesbaarheid van de nieuwe norm.

In de oude norm werden per bedrijfsaspect de eis, criterium en auditorrichtlijnen beschreven. Dit is in de SCL 2.0 gewijzigd naar “randvoorwaardelijk” en “gedrag”.

Randvoorwaardelijk beschrijft wat de organisatie georganiseerd of ingericht moet hebben op het gebied van V&G. Onder het gedrag wordt verstaan wat er gedaan of gelaten moet worden door de persoon in de organisatie voor de betreffende trede.

Enkele nieuwe eisen uitgelicht

In SCL 1.0 werd gesteld dat het hebben van een beloningsbeleid vereist was. Dit is nu verandert in een waarderingsbeleid en kent een bredere betekenis. Ook is dit geen verplichting meer om vast te leggen. Nuance hierin is dat tijdens een audit alsnog aangetoond dient te worden hoe er beleid gevoerd worden op waardering van medewerkers. Vastleggen is daarom nog altijd een goed advies.

Het verplicht “zichtbaar” opnemen van budget voor V&G is eruit gehaald. Wel dient er alsnog budget beschikbaar te worden gesteld. Maar ook hier is het resultaat belangrijker geworden.

De eis rondom het verplicht samenwerken met de branche om V&G competenties te ontwikkelen is niet letterlijk meer opgenomen. In SCL 2.0 wordt nog wel verwacht dat er per trede steeds nadrukkelijker naar de volledige keten wordt gekeken.

Het onderzoek na het ongeval hoeft niet meer binnen 6 weken te worden afgerond. Deze termijn bepaald de organisatie in SCL 2.0 zelf.

Is het merendeel van de werkvloer/bouwplaats of productie anderstalig? Dan dient er een erkende tolk aanwezig te zijn tijdens de audit. Dit geldt niet voor alle talen, maar voor de taal die het meest gesproken wordt. Dit is uiteraard in overleg met de certificerende instantie.

Beoordelingsmethode gewijzigd

In SCL 1.0 werd de organisatie door middel van een puntensysteem beoordeeld. In de SCL 2.0 is dit puntensysteem losgelaten en is er meer ruimte voor interpretatie.

In de nieuwe norm wordt beoordeeld middels een kleurcodering, rood, oranje groen. Per thema wordt er een splitsing gemaakt tussen “randvoorwaardelijk” en “gedrag”.

De beoordeling rondom het gedrag weegt het zwaarst omdat deze norm met name gericht is op de effectiviteit en inspanningen die geleverd worden in de organisatie. Er zal tijdens de audit dan ook meer vanuit ‘de geest van de norm’ worden gecertificeerd.

Uitleg kleurcodering:

Groen = voldoende beoordeeld, er wordt (grotendeels) voldaan aan de kenmerken van het beoordeelde thema.

Oranje = de organisatie voldoend ten dele aan de beschrijving van het beoordeelde thema. En er wordt gezien dat de organisatie inspanningen verricht om tot een voldoende beoordeling te komen.

Rood = onvoldoende beoordeeld, er wordt grotendeels niet voldaan aan de kenmerken van het beoordeelde thema.

 

Minimale score voor behoud (of toetreding) van trede:

R (randvoorwaardelijk)          = minimaal 4 van de 5 thema’s ‘voldoende’ (groen) scoren

G (gedrag)                              = alle thema’s moeten ‘voldoende’ (groen) scoren

 

Bron: Certificatieschema SCL 2.0, www.safetycultureladder.com

Bron: Certificatieschema SCL 2.0, www.safetycultureladder.com

Belangrijke data  

Op 1 december 2023 komt de nieuwe versie van de SAQ (Self Assessment Questionnaire) beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven zelf toetsen hoever ze staan.

Geheel 2024 is er nog te certificeren volgens de oude 1.0 norm. Vanaf 2025 zijn nieuwe (her)certificeringen alleen nog maar mogelijk op SCL norm 2.0.

Uiterlijk in 2027 moeten alle bedrijven over zijn naar de nieuwe norm.

 

Documenten

Safety Culture Ladder – SCL 2.0 norm vind je HIER.

Certificatieschema (uitleg over de beoordelingen) vindt je HIER

 

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met De Kwaliteitsmaker via het contactformulier of mailadres dineke@dekwaliteitsmaker.nl

Meer updates ontvangen? Volg me via LinkedIn of houd de site in de gaten.

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

Jaarcyclus ofwel de jaarplanning; een belangrijk onderdeel voor een kwaliteitsmanagementsysteem en ook geldend voor organisaties met een ISO9001 certificaat. In dit artikel leggen we uit wat deze cyclus inhoudt en hoe en wanneer je het als organisatie kan inzetten.

Structuur en overzicht voor de organisatie

De jaarplanning van een organisatie zorgt voor structuur en overzicht. Het geeft duidelijkheid en richting over de jaarlijkse activiteiten. Bekende jaarplanningen zijn de budgetbepalingen of de jaarplancyclus. Een voorbeeld: Vanaf september/oktober starten de budget gesprekken, wordt er teruggekeken op afgelopen jaar en formuleert de organisatie haar nieuwe budgetten per afdeling.

Zo geldt er ook een jaarplanning voor kwaliteitsmanagement. Dit wordt vaak gecombineerd met het opstellen van de jaarplannen. Het zorgt voor een continue verbetercultuur binnen de organisatie en deze planning geeft sturing aan de organisatie.

Hoe stel je deze jaarplanning op?

Om te voorkomen dat je aan het einde van het jaar de kwaliteitsdoelstellingen niet hebt gehaald wil je tussentijds monitoren en zo nodig bijsturen. Om deze tussentijdse monitoring te laten plaatsvinden is een ritme nodig, een cyclus waarin gemeten wordt.

De volgende activiteiten behoren tot deze jaarplanning:

 • Klanttevredenheidmonitoring;
 • Klachtenanalyse;
 • Procesbeheersing (interne audits);
 • Kwaliteitscontroles;
 • Risicoanalyse;
 • Contextanalyse;
 • Medewerkerstevredenheid;
 • Directiebeoordeling / managementreview;
 • Voorgang van het verbeterregister;
 • etc.

Een jaarplanning geeft overzicht over deze cycli. De directie stelt deze jaarplanning op middels de benoemde onderdelen. Zij dragen zorg voor het besturen van de organisatie, daarom is het de taak van directie om deze planning vorm te geven zodat dit geïntegreerd wordt binnen de organisatie.

De valkuilen van een jaarplanning

Er schuilen diverse valkuilen achter deze jaarplanning. Als de jaarplanning niet (tijdig) geïmplementeerd wordt in de organisatie kan dit zorgen voor vertraging bij het aanleveren van de diverse rapportages. Hierdoor kan bijsturen en verbeteren te laat van start gaan.

Nog een valkuil is het creëren van een papieren tijger. Hou de jaarplanning overzichtelijk, kort en bondig.

Zorg voor eigenaarschap, weet wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen van deze jaarplanning.

Wil jij de template voor deze jaarplanning ontvangen? Klik hier! 

Wil je meer weten? Of heb je behoefte om eens te sparren? Neem gerust contact met me op of kijk op mijn LinkedIn pagina.